فرم پیش استخدام و اطلاعات فردی کارشناس فناوری مجموعه وسالن زیبایی مهسا بیچرانلو 

لطفا فرم را به دقت پر نموده و منتظر تعیین زمان مصاحبه باشید با تشکر